Polityka Prywatności

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z USŁUG INDYWIDUALNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ RADOSŁAW KWIECIŃSKI
  • Niżej zawarte informacje dotyczą przetwarzania danych osobowych pacjentów w Gabinetach Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Radosław Kwieciński.( obecnie są to gabinety zlokalizowane w Pyskowicach, Szpitalna 2, Pszczynie ul Partyzantów 21, Częstochowie, al Pokoju 44 i Brzeźnicka 59, Olsztynie Jurajskim, ul Kuhna, Zdzieszowicach, ul Filarskiego i Czerwionce-Leszczynach ul Kochanowskiego 30. W przypadku wizyt w innych placówkach ochrony zdrowia współpracujących z Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską, obowiązuje polityka prywatności danej placówki.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

1. Administratorem Danych Osobowych jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Radosław Kwieciński, zwana dalej: Praktyką.

2. Z Praktyką można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie pod adresem e-mail: kontakt@kardiolog-knurow.pl ; pisemnie pod adresem: ul. Gliwicka 28 44-153 Sośnicowice; telefonicznie pod numerem telefonu: +48 796 711 258

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 9 ust 2 lit h  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. a w pozostałych przypadkach, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa związanych z zakresem naszej działalności lub w związku z wiążącą nas umową – zatem podstawą przetwarzania przez nas Pani/Pana danych jest art. 6  ust.1  lit. a ,  b,  c, e  rozporządzenia RODO.

4. W przypadku realizacji świadczeń zdrowotnych podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Praktykę osobom i podmiotom wskazanym w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podmiotom upoważnionym z mocy prawa (np. Sąd, Policja) oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Praktyki (np. Biuro rachunkowe, dostawcy usług IT) na podstawie zawartych umów powierzenia.
Ponadto, w celu zapewnienia ciągłości opieki medycznej, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać, w określonych przypadkach udostępnione współpracującej z Praktyką innej Specjalistycznej Praktyce Lekarskiej – tj. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Grzegorz Kubiak Specjalista Kardiolog
Dostęp do danych odbędzie się w zakresie niezbędnym do sprawnego przeprowadzenia procesu leczenia, w sytuacji, w której Pani/Pan skorzysta z usług medycznych w/w Praktyki Współpracującej

6. Praktyka nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) .

7. Praktyka przetwarza dane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta Art.29 ust 1 lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z innych przepisów prawa.W przypadku prowadzenia postępowań sądowych lub pozasądowych okresy przechowywania danych mogą ulec odpowiedniemu wydłużeniu, np. z uwagi na przerwanie lub zawieszenie okresu przedawnienia roszczeń.

8. Każda osoba, której dane dotyczą może złożyć do Administratora wniosek o:

Sprostowanie (aktualizację) danych osobowych;
Usunięcie danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie;
Ograniczenie przetwarzania danych osobowych (np. wstrzymanie operacji na danych osobowych);
Dostęp do danych osobowych;
Przeniesienia danych osobowych.
Ponadto informujemy, iż ma Pani/Pan prawo:

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów własnych, a także przetwarzania danych jeśli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes Praktyki. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku Praktyka nie będzie już mogła przetwarzać Pani/Pana danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.